Vés enrere

Anuario 2018

Portada anuario 2018

ISBN

9788474768244

Editorial

Centro de Investigaciones Sociológicas

Fecha de la edición

2020

Colección

Fuera de Colección

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

294

Capítol complet

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a principal funció l'estudi de les actituds i dels comportaments de la societat espanyola, així com la mesura de l'estabilitat i el canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada l'any 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals duts a terme, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2018. S'hi presenten preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals es repeteixen mensualment, mentre que unes altres responen al caràcter monogràfic de cadascun dels sondejos. Amb això es pretén traslladar al públic, d'una manera més visual i propera, una selecció de les dades generades anualment per aquesta institució.

 

     Aquest volum consta d'un primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg d'aquest document, deu capítols temàtics i un annex amb les fitxes tècniques dels estudis utilitzats per a aquest anuari. Els dos primers capítols tenen caràcter longitudinal, i recullen les percepcions sobre la situació econòmica i política, i la valoració del govern i l'oposició. Hi segueixen vuit capítols monogràfics, en els quals s'aborden diversos temes, com ara la salut i les teràpies, les relacions intergeneracionals, la protecció de dades, els temps d'oci i de turisme, la Constitució espanyola i la satisfacció amb la democràcia, el canvi climàtic, la Unió Europea i l'opinió sobre política fiscal.

 

     Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a tenir cadascuna de les opinions recollides en les enquestes, segons una selecció de característiques. Hi ha trets sociodemogràfics, com ara el sexe, l'edat, els estudis, la situació laboral, l'estat civil o l'estatus socioeconòmic, però també uns altres, com ara la grandària del municipi on es resideix, la ideologia, el record de vot i la pràctica religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió o, si escau, el comportament de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de detallar les opinions i els comportaments per a grups concrets.

 

     Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, les sèries i les preguntes plantejades pel CIS des del 1999, estan disponibles al seu lloc web (www.cis.es) per ser consultades o descarregades gratuïtament.

Madrid, 30 d'abril de 2020

Capítol complet

L'anuari 2018 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquest any. L'apartat dedicat a «Percepcions sobre la situació econòmica i política» inclou preguntes comunes dels diversos baròmetres que tracten aquesta temàtica, tant des d'un punt de vista retrospectiu com prospectiu. En l'apartat denominat «Valoració del govern i l'oposició» poden revisar-se les avaluacions que les persones entrevistades fan del govern, de l'oposició, dels i de les ministres i dels principals líders polítics en els baròmetres polítics que es duien a terme habitualment al gener, a l'abril, al juliol i a l'octubre. A causa de l'especial conjuntura política del 2018, aquest apartat s'estructura de manera diferent en anuaris anteriors, ja que inclou sèries relatives als governs successius del PP i del PSOE i, per aquest motiu, les taules i els gràfics s'han adaptat a les preguntes i als punts temporals existents.

     La resta d'apartats representa una selecció de les preguntes de cada monogràfic mensual. Per a dur-ho a terme, s'ha buscat un equilibri entre la rellevància de cada indicador i la quantitat de preguntes triades d'aquest mes. No obstant això, de vegades, l'elecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran.

     La presentació de les dades referides a cada pregunta intenta mantenir una estructura similar dins de cada capítol. Així, els blocs dedicats a «Percepcions de la situació econòmica i política», i «Valoració del govern i l'oposició», incorporen l'evolució longitudinal anual d'aquestes opinions amb un gràfic representatiu de les respostes, mensualment o trimestralment.

     D'altra banda, els blocs temàtics mensuals mostren les freqüències marginals (o mitjanes, segons el cas) per a cadascuna de les preguntes seleccionades, acompanyades també d'un gràfic específic. Aquests gràfics representen, en la majoria dels casos, el percentatge de cada opció de resposta sobre un eix de 0% a 100%. No obstant això, en algunes preguntes concretes, com ara la valoració mitjana dels líders polítics i dels de les ministres, aquesta representació s'ha ajustat a una escala amb límits inferior i superior, propers a les dades per garantir-ne la visibilitat (de 0 a 5), donada la proximitat d'aquests valors.

     S'ha procedit a una denominació representativa del contingut de les taules incloses, que fa referència al mes o al bloc temàtic al qual pertanyen per facilitar-ne la identificació. Així, per exemple, la primera taula referida del bloc «Percepcions sobre la situació econòmica i política» s'anomena «Taula SIT1», la primera taula del bloc «Valoració del govern i l'oposició» és identificada com a «Taula POL1», la primera taula del baròmetre del mes de febrer es denomina «Taula F1», i així successivament per a la resta de mesos. Aquestes taules transcriuen literalment la pregunta i les categories de resposta del qüestionari original.

     Seguidament es mostren taules d'encreuaments de variables amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals oferts pel CIS als usuaris i a les usuàries: sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, classe social, ideologia, record de vot, religió i hàbitat. Algunes de les variables incloses han estat recodificades, o transformades, amb l'objectiu de facilitar la lectura i interpretació de les dades que, en termes generals, són calculades per a cada categoria dels indicadors esmentats (en percentatges de fila). Únicament en el cas d'algunes preguntes, aquests percentatges han estat calculats per columnes, i així apareix indicat en el document.

     Com a novetat d'aquest anuari 2018, s'hi inclouen taules que presenten resultats de dues o tres preguntes de contingut complementari o similar, agregades en una única taula. Per facilitar-ne la comparació, s'hi mostren determinades opcions de resposta i, al costat del percentatge, el nombre de persones que responen (n). A més, com en l'anuari de 2017, s'hi incorporen algunes sèries temporals anuals (des del 2003, sense interrupció) del capítol «Opinió pública i política fiscal».

     Les variables edat i classe social mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diversos estudis a través del seu lloc web. No obstant això, educació, situació laboral, ideologia, record de vot, religió i hàbitat s'hi han recodificat de manera diferent per presentar una taula de resultats més sintètica.

     L'edat incorpora els intervals següents: «Fins a 24 anys», «De 25 a 34»,«De 35 a 44», «De 45 a 54», «De 55 a 64» i «65 anys o més». En la variable ideologia s'han mantingut els valors intermedis «5» i «6» sense agrupar, i s'hi han agrupat la resta de valors: a l'esquerra, els valors «1-2», «3-4», i a la dreta, els valors «7-8» i «9-10».

     Les taules del capítol sobre «Opinió púbica i política fiscal» comprenen, a més, l'opció de resposta «Cap», inclosa en el baròmetre de 2018. Les categories de la grandària d'hàbitat s'han identificat de la manera següent: els municipis menors de 10.000 habitants, com a «Poble o ciutat petita»; de 10.001 a 100.000 habitants, com a «Ciutat mitjana»; de 100.001 a 1.000.000 d'habitants, com a «Ciutat gran»; i més d'1.000.000 d'habitants, com a «Gran nucli urbà».

     Per a la creació de les variables educació, classe social i religió, s'hi ha utilitzat una combinació de preguntes. En el cas de l'educació, es combina la pregunta de si ha anat o no a l'escola amb la pregunta que mesura el nivell és elevat dels estudis que s'han cursat, per generar les categories següents: Primària o menys», «Secundària inicial», «FP de grau mitjà», «Secundària superior», «FP de grau superior», i «Universitat».

     La variable religió integra la definició en matèria religiosa amb la freqüència de la pràctica religiosa, de manera que crea tres categories: «Creient practicant», «Creient no practicant», i «Ateu/atea, no creient».

     Pel que fa a record de vot, es combina la pregunta de si vau anar a votar o no a les últimes eleccions amb la pregunta de quin partit vau votar, i es tenen en compte, per a cada mes, els partits i les agrupacions polítiques presentades en la convocatòria electoral prèvia. En aquest sentit, la referència són els partits presentats a les eleccions generals de juny de 2016. Al costat dels partits apareixen les categories «No tenia edat», «En blanc», «No va votar», «No ho recorda», i «N.C.»; «No va votar» reuneix totes aquelles opcions que mostren privació o inhibició del vot en qualsevol de les dues preguntes originals (va anar a votar però no va poder fer-ho, no va anar a votar perquè no va poder, va preferir no votar, i vot nul). L'opció «No tenia dret

a vot», que mostra la inexistència del dret a votar, no hi apareix a la classificació.

     D'altra banda, la variable classe social es crea a partir de les respostes de les persones entrevistades a tres preguntes: situació laboral, ocupació i estatus socioeconòmic, segons la codificació de la CNO 2011 i la CNAE 2009. Les cinc categories d'aquesta variable són: «Classe alta/mitjana-alta» (agrupa professionals i tècnics, directius i directives i quadres mitjans), «Noves classes mitjanes» (assalariats i assalariades no manuals), «Velles classes mitjanes» (empresaris i empresàries, autònoms i autònomes i agricultors i agricultores), «Obrers i obreres amb qualificació» (manuals qualificats, capatassos i artesans i artesanes), «Obrers i obreres sense qualificació» (Obrers i obreres de la indústria i els serveis, i jornalers i jornaleres del camp).

     Les categories de resposta «No sap (N.S.)» i «No contesta (N.C.)» de les variables explicatives —d'encreuament— únicament es presenten a les taules en aquells casos en els quals aquesta xifra té sentit propi. Així, «N.S.» i «N.C.» s'hi han mantingut, ja que presenten la ideologia política; «No recorda» i «N.C.» en el record de vot; i «N.C.» en la variable religió, però en els altres casos (sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social) no s'hi inclouen pel seu caràcter residual.

     D'altra banda, s'hi ha especificat, en el cas que així fos recollit en el disseny del qüestionari, si es tractava d'una «Resposta espontània» proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres ocasions, si es tractava d'alguna categoria que el entrevistador o l'entrevistadora tenia la instrucció de no oferir com a opció de resposta predeterminada, i en aquest cas, al costat d'aquesta categoria apareix «NO LLEGIR». Tal és el cas de la categoria «No escau», que no representa una resposta pròpiament dita, sinó que inclou aquells casos en els quals, per la situació personal de la persona entrevistada, no s'aplica la pregunta.

     El fet que algunes de les categories dels diversos indicadors no estiguin molt presents entre les respostes de les persones entrevistades, unit al fet que la mostra total es reparteix entre els grups generats a partir de l'estratificació de les variables d'encreuament, obliga a cridar l'atenció sobre les limitacions que imposa a la interpretació dels percentatges. Per això hi ha, entre parèntesi, el nombre de persones (n) que respon per categoria o en conjunt a aquesta pregunta.

     La informació que s'hi proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, de vegades, parcial, amb la finalitat de facilitar la lectura. Així, per exemple, les opcions de resposta «Molt» i «Bastant», utilitzades en algunes preguntes de bateria per capturar tant una freqüència com un grau d'acord, han estat agrupades en l'opció «Molt + Bastant», i s'hi han descartat la resta d'opcions de resposta («Poc» i «Res»). En altres casos, s'hi han agrupat categories de resposta quan el resultat s'ha considerat rellevant, o amb la finalitat de resumir i facilitar-ne la comparació, com és el cas, per exemple, de la pregunta sobre «Garanties de protecció de dades personals en Internet», on s'agrupen dues opcions de resposta («Molt altes + altes»).

     En general, es tracta de presentar el resultat més significatiu d'aquesta mena de preguntes, de manera que, a vegades, s'hi incorpora una sola dada. És el cas del capítol titulat «Opinió pública i política fiscal», en el qual només es mostra la categoria «Molt pocs» en la pregunta relativa als «Recursos destinats als diversos serveis públics».

     D'altra banda, en aquelles preguntes que incorporen la possibilitat d'esmentar més d'una resposta (per exemple, primer i segon lloc), en les taules de creus es representen únicament les dades referides al primer lloc. A més, en el cas de les escales del 0 al 10, quan no es tracta de preguntes en bateria, s'ha procedit a l'agrupació de categories per facilitar-ne la lectura: «0-2», «3-4», «5», «6-7» and «8-10».

     Al llarg del document hi ha preguntes denominades de resposta múltiple que representen, de manera agregada, les respostes de cadascuna de les persones entrevistades a un llistat d'opcions. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en lloc de la totalitat de persones que les han respost. L'entrevistador o l'entrevistadora marca totes les respostes esmentades per la persona entrevistada i, per això, la suma dels percentatges de columna és superior a 100. De vegades, per facilitar la lectura de la taula en preguntes de resposta múltiple, se n'han triat les respostes més nomenades, com ara, en la pregunta sobre «Maneres de gaudir personalment dels principals dies d'oci», en la qual s'han seleccionat algunes activitats representatives.

     L'annex d'aquest anuari ofereix les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels baròmetres que el conformen.

Capítol complet

 • Valoració de la situació econòmica general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació econòmica d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració de la situació política general d'Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració retrospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració prospectiva de la situació política d'Espanya (1 any)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Problemes principals que hi ha actualment a Espanya
  • Sèrie anual i representació gràfica

Capítol complet

 • Valoració de la gestió del govern central del PP
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració De La Labor Del Primer Partit De L'Oposició (Govern Central)
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de confiança en el president del govern: Mariano Rajoy
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral and classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió and hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) dels i de les ministres del govern del PP
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) de liders polítics nacional i autonòmics
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració de la gestió del Govern Central del Psoe
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de confiança en el president del govern: Pedro Sánchez
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement i escala de valoració (0-10) dels ministres/as del govern del Psoe
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Valoració sobre si el PP podria haver dut a terme una millor gestió en el Govern Central
  • Sèrie anual i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Coneixement de diversos tactaments no convencionls relacionats amb la salut
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement sobre el funcionament de diversos tractaments no convencionals relacionats amb la salut
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Assistència a un/a professional per a administració de diversos tractaments no convencionals relacionats amb la salut (últims dotze mesos)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Coneixement i assisténcia a diversos tractaments no convencionals relacionats amb la salut (resum)
  • Freqüències i representació gràfica
 • Motius per no utilitzar els tractaments no convencionals relacionats amb la salut
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Raons per les quals personalment ha utilitzat els tractaments no convencionals relacionats amb la salut (últims dotze mesos)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Raons per les quals s'utilitzen els tractaments no conveniconals relacionats amb la salut
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Contribucions dels avis i de les àvies a la societat espanyola
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideología
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat
 • Raó per afirmar que una persona és de la tercera edat
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat
 • Relació amb persones amb les quals no conviviu
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat
 • Freqüència amb la qual conversa telefònicament amb diverses persones amb les quals no conviviu
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat
 • Freqüència amb la qual conversa personalment amb diverses persones amb les quals no conviviu
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de voto, religió i hábitat
 • Prestació de diferents tipus d'ajuda en els darrers sis mesos a persones del seu cercle social més proper
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat
 • Recepció de diferents tipus d'ajuda en els últims sis mesos de persones del seu cercle social més proper
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hábitat

Capítol complet

 • Grau d'informació sobre els riscos de proporcionar dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Garanties de protecció de dades personals a internet
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de probabilitat de patir diferents usos indeguts de les dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'acord amb diverses afirmacions sobre la seguretat que proporcionen les xarxes socials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Freqüència d'ús de mesures de seguretat a internet: lectura de les polítiques de privadesa
  • Freqüències i representació gràfica
 • Freqüència d'ús de mesures de seguretat a internet: ús d'eines per evitar seguiment en la navegació per pàgines web
  • Freqüències i representació gràfica
 • Freqüència d'ús de mesures de seguretat a internet (resum)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Precaucions adoptades a internet per a seguretat de les dades personals
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de seguretat en la protecció de dades personals de determinades activitats
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Idees amb les quals es relacionen els viatges d'oci
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educacació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per idiologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en la durada dels viatges d'oci
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educacació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Preferència en l'elecció de destinació en els viatges d'oci (turístics/poc turístics)
  • Frecüències i representació gràfica
 • Preferència en la programació dels viatges d'oci (turístics/poc turístics)
  • Frecüències i representació gràfica
 • Preferències en temàtiques en els viatges d'oci
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educacació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Preferències en temàtiques als viatges d'oci
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educacació
 • Preferències en objectius en els viatges d'oci
  • Frecüències i representació gràfica
 • Preferències en temàtiques i objectius en els viatges d'oci (resum)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educacació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Maneres de gaudir personalment dels principals dies d'oci
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educacació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Persones amb les quals se sol passar el període d'oci més llarg
  • Frecüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social i ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb la constitució espanyola
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Posicionament respecte a la reforma de la constitució espanyola
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Tipus de reforma que caldria fer en la constitució espanyola
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Sentiment d'orgull dels espanyols pel procés de la transició a la democràcia
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Règim polític preferit
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la importància dels temes tractats al congrés i al senat
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau de satisfacció amb el funcionament del parlament
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Coneixement de l'existència d'un canvi climàtic actualment
  • Freqüències i representació gràfica
 • Opinió sobre si les sequeres extremes o inundacions són fenòmens que sempre han ocorregut o tenen a veure amb el canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
 • Coneixement de l'existència d'un canvi climàtic actualment i opinions sobre fenòmens extrems (resum)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'influència en el canvi climàtic de l'acció dels éssers humans, la indústria, cotxes, gasos, etc.
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Canvis personals necessaris per combatre el canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Grau d'acord amb opinions habituals sobre el canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat

Capítol complet

 • Identificació personal amb diversos àmbits territorials
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Influència que ha d'intentar tenir Espanya en les decisions sobre Europa i la política de la UE
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, recuerdo de voto, religión i habitat
 • Grup polític que ha tingut més influència en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Grup polític que us agradaria que tingués més influència en les polítiques desenvolupades per la Unió Europea
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Escala de confiança en diferents institucions polítiques
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Temes que haurien de ser prioritaris per als partits polítics espanyols al Parlament Europeu
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, recuerdo de voto, religión i habitat
  • Encreuaments per ideologia, recuerdo de voto, religión i habitat
  • Encreuaments per ideologia, recuerdo de voto, religión i habitat

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat (cont.)
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Valoració de la despesa de les administracions públiques en diversos serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Contraprestacions que rep la societat pel pagament a les administracions públiques dels impostos i cotitzacions (resum)
  • Freqüències i representació gràfica
 • Valoració de les contraprestacions que es reben personalment i familiarment pel pagament a les administracions públiques dels impostos i de les cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
 • Contraprestacions que rep la societat pel pagament a les administracions públiques dels impostos i de les cotitzacions (resum)
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil i educació
  • Encreuaments per situació laboral, classe social e ideologia
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Pressió fiscal sobre els/les contribuents a espanya (resum)
  • Freqüències i representació gràfica
 • Grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
 • Pressió fiscal sobre els/les contribuents a Espanya i percepció del frau fiscal (resum)
  • Encreuaments per sexo, edad, estado, estado civil i educación
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
  • Encreuaments per record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció de la pressió fiscal sobre els i les contribuents a Espanya (2003-2018)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Evolució de la percepció del grau de frau fiscal que hi ha a Espanya (2003-2018)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Encreuaments per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i classe social
  • Encreuaments per ideologia, record de vot, religió i hàbitat
 • Evolució de la percepció sobre justícia en el cobrament dels impostos (2003-2018)
  • Sèrie anual i representació gràfica
 • Gener
 • Febrer
 • Març
 • Abril
 • Maig
 • Juny
 • Juliol
 • Setembre
 • Octubre
 • Novembre
 • Desembre
 • Opinió pública i política fiscal