Ajudes a la recerca

El CIS convoca anualment ajuts per promocionar i estimular la investigació social aplicada en matèries d'interès per a l'organisme. Aquests ajuts a la investigació estan destinats fonamentalment a l'explotació del banc de dades ia la finalització de tesis doctorals en ciència política o sociologia.

L' Ordre PRE/593/2016 , de 21 d'abril, aprova les noves bases reguladores per a la concessió d'aquests ajuts per a la investigació.

Última edició (2024)

Resum de la convocatòria

Convocatòria
Resolució de la Presidència
Lloc de presentació

Seu Electrònica Ministeri de la Presidència - Equip

Seu Electrònica Ministeri de la Presidència - Individual o Tesi

Objecte
Projectes originals de recerca sobre realitat social i política.
Nombre d'ajuts i quantia

8 ajuts per a l'explotació del Banc de Dades del CIS:

Individual: 6.000€

Equip investigador: 10.000 €

2 Ajuts per a la finalització de tesis doctorals: 5.000€ cadascuna.

Requisits
Veure a l'article Segon de la Resolució de Convocatòria
Documentació necessària

SELECCIONA EL TEU CAS:

ANNEX I - Instància individual (investigació/tesi)

ANNEX II - Instància equips de recerca

TOTS:

ANNEX III.- Declaracion Responsable Compliment Requisits

ANNEX IV. - Declaracion Responsable Subvenció Pública

A MÉS:

Currículum Vitae (màx. 6 fulles)

Documentació acreditativa investigacions realitzades en els darrers 5 anys.

Justificant d'estar en possessió de màster, accés al doctorat, DEA, suficiència investigadora o del títol de doctor (obligatori IP de l'equip).

Breu memòria del projecte de recerca o de tesi (Memòria de 300 paraules amb una versió anonimitzada. Opcionalment, i per a una millor valoració del projecte es podrà lliurar una memòria més extensa amb un màxim de 2.500 paraules).

Per als ajuts de finalització de tesis doctorals: Justificant del director que sestà a la fase de finalització. Certificat de la Universitat a què hagi estat presentada per a la seva lectura.

Per a més informació es recomana revisar apartats 2n i 3r de la Resolució de la Convocatòria.

 

La documentació haurà de ser emplenada i presentada com a pdf signat digitalment mitjançant certificats reconeguts inclosos a la " Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació " (TSL) establerts a Espanya.

 

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Resolució al BOE. Des del 26 de febrer fins al 22 de març ambdós inclosos.

Situació actual

Publicada la Resolució de convocatòria (BOE. Núm. 48 de 23 de febrer de 2024 )

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

foment_investigacion@cis.es