Curs de Postgrau

El Curs de Postgrau té com a finalitat contribuir a la formació de titulats universitaris superiors en les tècniques de recerca social, donant especial rellevància a la recollida de dades ia l'anàlisi, la interpretació i la presentació d'aquestes, tot això amb una orientació essencialment pràctica.

Per això s'ofereixen fins a un màxim 22 places que seran adjudicades mitjançant la selecció dels candidats que reuneixin els requisits exigits a la convocatòria. I s'adjudicaran deu ajuts de matrícula per als sol·licitants admesos en aquest curs, per import de la meitat de la mateixa. Dues de les places de curs es reservaran per a persones que acreditin una discapacitat en grau igual o superior al trenta-tres per cent. En cas que aquestes places no es puguin cobrir de la manera assenyalada, passaran a formar part de la quota general.

Tota l'activitat del programa docent i investigador serà desenvolupada a la seu del Centre d'Investigacions Sociològiques de forma presencial, sempre que ho permetin les circumstàncies sanitàries; en cas contrari, i per raons d'excepcionalitat, es realitzaria en forma en línia.

El curs s'estructura en dos mòduls amb els continguts següents:

  • Mòdul 1. METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ A CIÈNCIES SOCIALS.
  • Mòdul 2. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE DADES D'ENQUESTA.

Els ensenyaments de cada mòdul inclouen classes teòriques i pràctiques. La realització dexercicis pràctics està tutoritzada per professors i per professionals del CIS.

Última Edició (2023-2024)

Resum de la convocatòria

Convocatòria
Resolució de la Presidència del CIS.
Característiques

És un curs d'especialització en tècniques de recerca social, amb èmfasi en el disseny de la recerca i l'anàlisi de dades.

Destinataris

Titulats superiors amb una adequada formació a les àrees de ciències socials.

Programa

Programa provisional. Veure annex IV de la Resolució de convocatòria.

Durada i horaris

Gener a juliol, sessions setmanals presencials, en jornada de vesprada (17 a 20 hores). 300 hores lectives.

Inscripció i matrícula

Emplenar els models Annex I, Annex II.

Matrícula del curs complet: 1.360€.

Tota la tramitació es realitzarà, segons expressa la Resolució de convocatòria, a través de la Seu Electrònica del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts: procediments - Ministeri de la Presidència (seu.gob.es)

Nombre d'ajuts i quantia

10 ajuts de matrícula per import de la meitat del preu del Curs.

Documentació necessària

Sol·licitud: Annex I ; Annex II

Curriculum vitae (amb acreditació documental de mèrits). Màxim sis pàgines.

Certificació acadèmica oficial amb la nota mitjana de grau/llicenciatura.

Carta de presentació.

Certificats actualitzats que acreditin trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Termini de presentació de sol·licituds

Comença: Divendres 15 de setembre.

Finalitza: Dijous 5 doctubre.

Situació actual

Resolució de la Presidència del Centre d'Investigacions Sociològiques, que fa pública l'adjudicació d'admissió al XXXII Curs de Postgrau de Formació d'Especialistes a
investigació social aplicada i anàlisi de dades 2023-2024, i l'adjudicació de les ajudes de matrícula vinculades a la realització del mateix
.

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

postgrau@cis.es