Vés enrere

Anuari 2020

Anuario 2020

ISBN

9788474768954

Editorial

Centre d'Investigacions Sociològiques

Fecha de la edición

2022

Colección

Fora de Col·lecció

Dimensiones

21 cm x 30 cm

N° Pág

443

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) té com a funció principal l'estudi de les actituds i els comportaments de la societat espanyola, així com el mesurament de la seva estabilitat i canvi al llarg del temps. Aquest anuari forma part d'una sèrie iniciada el 2012 que recull, de manera sintètica, els resultats dels baròmetres d'opinió mensuals realitzats, mitjançant l'aplicació d'enquestes personals, l'any 2020. S'hi presenten preguntes d'especial rellevància, algunes de les quals les quals es repeteixen mensualment, mentre que altres responen al caràcter monogràfic de cadascun dels sondejos. Amb això es pretén traslladar al públic, d'una manera més visual i propera, una selecció de les dades generades anualment per aquesta institució.

Aquest volum consta dun primer apartat dedicat a una descripció detallada de la metodologia utilitzada al llarg daquest document, vuit capítols temàtics i dos annexos, el primer, amb les fitxes tècniques dels baròmetres utilitzats per a aquest anuari i el segon, amb la distribució de freqüències, per a cada baròmetre, de les variables explicatives.

L'any 2020 va significar per al CIS un repte considerable d'adaptació a nous mètodes de treball. A causa de la situació d'enorme gravetat provocada per la crisi del coronavirus, i per poder seguir oferint dades d'opinió mensualment, les entrevistes personals als domicilis, que eren el mètode habitual a través del qual es feien els baròmetres, van haver de ser substituïdes per entrevistes telefòniques. Per això, dels vuit capítols que conté aquest volum, els dos primers incorporen una selecció de resultats dels baròmetres realitzats mitjançant entrevista personal a domicili, els mesos de gener, febrer i març, mentre que els capítols següents inclouen dades de baròmetres aplicats mitjançant entrevista telefònica. El capítol 1 conté un extracte de dades dopinió dels baròmetres dactualitat anteriors a la COVID-19; en canvi, els capítols 2 a 7 són una recopilació dels principals resultats relacionats amb la pandèmia, en tots els aspectes: des de l'inici, amb la difusió de notícies, la preocupació generada, seguint amb la influència en la vida personal i social de les persones, passant pels aspectes sanitaris i acabat amb les mesures adoptades i ladaptació personal a la crisi originada pel coronavirus. El capítol 8 recopila dades del baròmetre d'opinió sobre política fiscal, que realitza el CIS anualment al mes de juliol.

Les taules presentades permeten entendre quin tipus de persones entrevistades són més propenses a acollir cadascuna de les opinions recollides a les enquestes, segons una selecció de característiques. Entre elles hi ha trets sociodemogràfics com el sexe, l'edat, els estudis realitzats, la situació laboral, l'estat civil o la mida del municipi, però també d'altres d'una altra índole com la ideologia, el record de vot i la definició religiosa. D'aquesta manera, a més de presentar, de manera general, l'opinió o, si escau, el comportament de les persones entrevistades, aquest anuari ofereix la possibilitat de detallar les opinions i els comportaments per a grups concrets.

Les bases de dades utilitzades per a la creació d'aquest anuari, així com totes les enquestes, sèries i preguntes fetes pel CIS des del 1999, estan disponibles a la seva pàgina web (www.cis.es) per ser consultades o descarregades gratuïtament.

Madrid, 30 de setembre de 2022

L'anuari 2020 incorpora una selecció de les dades més rellevants dels baròmetres del CIS al llarg d'aquell any. Els capítols temàtics inclouen una recopilació de preguntes de cada baròmetre mensual. Per a la selecció de les preguntes, s'ha cercat un equilibri entre la rellevància de cada indicador i la quantitat de preguntes i, per tant, de taules generades. De vegades, l'elecció d'algunes preguntes de bateria ha requerit la dedicació d'un espai més gran, donant lloc a taules que són continuació de la primera, si contenen les mateixes variables d'encreuament.

A conseqüència de les limitacions generades per l'estat d'alarma, i atès que el CIS no disposava en aquell moment d'un sistema d'entrevistes telefòniques en modalitat de teletreball, una sèrie de baròmetres es van fer mitjançant empreses contractades a aquest efecte. D'aquesta manera, per a aquest Anuari 2020 es mostra l'evolució longitudinal d'alguns indicadors en taules separades en grups de baròmetres segons l'origen del treball de camp i la resta de processos en cada cas. Així, els baròmetres d'abril, maig, juny i juliol conformen un bloc temporal, mentre que els baròmetres de setembre, octubre, novembre i desembre es presenten en un altre grup de taules, ja que en aquell moment el CIS ja comptava amb les eines necessàries per a la implementació dels estudis. Cal destacar que prèviament al primer baròmetre produït al CIS per mitjà de teletreball, hi va haver un període d'adaptació, durant el qual es van fer proves, enquestes pilot i altres estudis. La presentació de les dades referides a cada pregunta intenta mantenir una estructura semblant dins de cada capítol. D'aquesta manera, a cada capítol, s'ofereixen primerament les freqüències marginals per a cadascuna de les preguntes seleccionades, amb el gràfic específic sobre un eix de 0% a 100%.

A continuació de les freqüències marginals, es faciliten taules de creuaments de variables amb els indicadors sociodemogràfics i polítics més habituals oferts pel CIS als seus usuaris/àries: sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral, hàbitat, ideologia, record de vot i definició religiosa. Algunes de les variables han estat recodificades, o transformades, amb l'objectiu de facilitar la lectura i la interpretació de les dades que, en termes generals, són calculades per a cada categoria dels indicadors esmentats.

Alguns capítols mostren l'evolució dels indicadors quan es repliquen en diversos mesos seguits, amb el gràfic corresponent, ia continuació, per a cadascun dels mesos, les cruïlles amb les variables de classificació esmentades. A cada taula, s'especifica el mes a què corresponen les dades (en el cas que la taula de freqüències marginals que precedeixi contingui resultats de diversos mesos). Per facilitar la comparació, en algunes taules s'han seleccionat determinades opcions de resposta i, juntament amb el percentatge, s'indica el nombre de persones que responen (n).

Les variables sexe i edat mantenen les mateixes categories que el CIS facilita per als diferents estudis a través de la pàgina web. Tot i això, estat civil, educació, situació laboral, hàbitat, ideologia, record de vot i religió, s'han recodificat de manera diferent per presentar una taula de resultats més sintètica.

L'edat incorpora els intervals següents: «Fins a 24 anys», «De 25 a 34», «De 35 a 44», «De 45 a 54», «De 55 a 64» i «65 anys o més». A la variable ideologia s'han mantingut els valors intermedis 5 i 6 sense agrupar, i s'han agrupat la resta de valors: a l'esquerra els valors 1-2, 3-4, ia la dreta els valors 7-8 i 9-10. Les categories de la mida d'hàbitat s'han identificat de la manera següent: els municipis menors de 10.000 habitants com a «Poble o ciutat petita», de 10.001 a 100.000 habitants com a «Ciutat mitjana», de 100.001 a 1.000.000 d'habitants com a «Ciutat gran», i més de 1.000.000 habitants com a «Gran nucli urbà».

Per a la creació de la variable educació, s'ha utilitzat una combinació de preguntes: es combinen la pregunta que recull si la persona entrevistada ha assistit o no a l'escola, i la pregunta que mesura el nivell dels estudis de més alt nivell han cursat, per generar les categories següents: «Primària o menys», «FP inicial i educació secundària», «FP de grau mitjà», «Batxillerat», «FP de grau superior» i «Universitat». La variable religió està representada per la pregunta sobre definició religiosa (que conté les categories de resposta “catòlic/a practicant”, “catòlic/a no practicant”, “creient d'una altra religió”, “agnòstic/a”, “indiferent, no creient” i “ateu/a”), on s'han agrupat les dues darreres opcions.

Pel que fa a record de vot, es combinen la pregunta que registra la participació electoral en les darreres eleccions, i la pregunta que recull el record de vot, i es tenen en compte, per a cada mes, els partits i agrupacions polítiques presentades a la convocatòria electoral prèvia. En aquest sentit, la referència són els partits presentats a les eleccions generals de novembre de 2019. La variable generada identifica els partits més votats, i la resta s'agrupen en la categoria “Altres partits”. Al costat dels partits apareixen les categories «No tenia edat», «En blanc», «No va votar» (que reuneix les respostes: “va ser votar, però no ho va poder fer”, “no va anar a votar perquè no va poder”, “ va preferir no votar”, i “vot nul”), “No tenia dret a vot”, “No recorda”, i “NC”.

Les categories de resposta «No sap (NS)» i «No contesta (NC)» de les variables explicatives —d'encreuament— únicament es presenten a les taules en aquells casos en què aquesta xifra té sentit propi i és estadísticament significativa. Així, NS i NC s'han mantingut en presentar la ideologia política; "No recorda" i "NC" en el record de vot; i «NC» a la variable religió, però en els altres casos (sexe, edat, estat civil, educació i situació laboral) no s'inclouen pel seu caràcter residual (l'ANNEX II conté la distribució de les variables i el nombre de casos de cada baròmetre).

D'altra banda, s'ha especificat, en el cas que fos recollit així en el disseny del qüestionari, si es tractava d'una «Resposta espontània» proporcionada per la persona entrevistada en formular-li la pregunta i, en altres ocasions, si es tractava de alguna categoria que l'entrevistador/a tenia la instrucció de no oferir com a opció de resposta predeterminada, i en aquest cas apareix al costat d'aquesta categoria «NO LLEGIR». També s'especifica si és el cas la categoria “No escau”, quan no s'aplica la pregunta en alguns casos.

El fet que algunes de les categories dels diferents indicadors no estiguin molt presents entre les respostes de les persones entrevistades, unit que la mostra total es reparteix entre els grups generats a partir de l'estratificació de les variables d'encreuament, obliga a trucar latenció sobre les limitacions que imposa a la interpretació dels percentatges. Per això s'indica, entre parèntesis, el nombre de persones (n) que respon per categoria o en conjunt aquesta pregunta, que en algunes opcions pot contenir el valor (0).

La informació que es proporciona respecte a les preguntes seleccionades és, de vegades, parcial, per tal de facilitar-ne la lectura. Així, per exemple, les opcions de resposta "Molt" i "Bastant", utilitzades en algunes preguntes de bateria per capturar tant una freqüència com un grau d'acord, han estat agrupades en l'opció "Molt + Bastant" i es descarten la resta d'opcions de resposta («Poc» i «Res»). En altres casos, s‟han agrupat categories de resposta quan el resultat s‟ha considerat rellevant, o per tal de resumir i facilitar la comparació.

En general, es tracta de presentar el resultat més significatiu d'aquest tipus de preguntes, per la qual cosa de vegades s'hi incorpora una sola dada. És el cas del capítol titulat «Opinió pública i política fiscal», en què només es mostra la categoria «Molt pocs» a la pregunta relativa als “Recursos destinats als diferents serveis públics”. A més, algunes taules mostren resultats de dues o tres preguntes del mateix qüestionari amb contingut complementari o similar, agregades en una única taula, com ara així s'ha fet al capítol dedicat a aspectes sanitaris.

Al llarg del document apareixen preguntes anomenades de resposta múltiple que representen, de manera agregada, diverses respostes de cadascuna de les persones entrevistades a un mateix llistat d'opcions o valors. Aquestes preguntes tenen la característica que el (n) representa, a diferència de la resta de preguntes, la totalitat de respostes en lloc de la totalitat de persones que hi han respost. L'entrevistador/a marca totes les respostes esmentades per la persona entrevistada, per la qual cosa la suma dels percentatges de columna és superior a 100.

Als annexos d'aquest anuari es poden trobar les fitxes tècniques corresponents a cadascun dels baròmetres que el conformen, i la distribució de freqüències i el nombre de casos de les variables explicatives.

Capítol complet

 • Interés con el que se siguen las noticias sobre el cambio climático
  • Frecuencias y representación gráfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto y religión
 • Conocimiento de la 25 Conferencia de la ONU sobre cambio climático
  • Frecuencias y representación gráfica
  • Cruces por sexo, edad, estado civil, educación, situación laboral y hábitat
  • Cruces por ideología, recuerdo de voto y religión
 • Font d'informació a través de la qual s'ha tingut coneixement de la 25 Conferència de l'ONU sobre canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de la realització de la 25 Conferència sobre el canvi climàtic a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de la utilitat de la 25 Conferència sobre el canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Participació i mobilització a la Conferència de l'ONU sobre el canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre l´existència del canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Possibilitat d'aturar o reduir l'impacte del canvi climàtic
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Percepció de l‟existència d‟emergència climàtica
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Freqüència amb què realitza accions personals pel medi ambient
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Grau de crispació política actualment a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Actors que contribueixen en més grau a la crispació política a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Partit polític que més contribueix a la crispació política a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Actuació davant del clima de crispació política a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de l'acord de coalició de Govern entre el PSOE i les Unides Podem
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Expectatives respecte a la durada del Govern central de coalició del PSOE amb Unidas Podemos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Sentiments davant del Govern de coalició del PSOE amb Unides Podem
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració prospectiva del Govern de Pedro Sánchez en comparació del de Mariano Rajoy
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre els principals objectius del nou Govern del PSOE-Unidas Podemos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Utilitat de les manifestacions del Dia Internacional de la Dona a les reivindicacions sobre les llibertats i drets d'igualtat de les dones
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre la violència de gènere com a problema
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre la suficiència de la llei de violència de gènere per afrontar el problema
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió

Capítol complet

 • Grau d'interès per les notícies sobre el coronavirus
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Mitjà principal de seguiment de les notícies sobre el coronavirus
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Grau de confiança en les notícies sobre el coronavirus
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Grau d'informació sobre el coronavirus
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Necessitat de més informació sobre mesures de prevenció per part del Govern
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Suficiència de la informació transmesa pel Govern central sobre el tema de la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre la prohibició de la difusió de bulls i notícies falses sobre el coronavirus
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbita
  • Creus per ideologia, record de vot i religió

Capítol complet

 • Grau de preocupació per la crisi del coronavirus I
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juny)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juny)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juliol)
 • Grau de preocupació per la crisi del coronavirus II
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
 • Efectes de la crisi del coronavirus que més preocupen personalment I
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Efectes de la crisi del coronavirus que més preocupen personalment II
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió

Capítol complet

 • Grau en què està afectant la pandèmia a la vida personal de l'entrevistat/da
  • Freqüències i representació gràfica (octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
 • Aspectes de la vida personal de l'entrevistat/da als que està afectant la pandèmia I
  • Freqüències i representació gràfica (octubre, novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
 • Aspectes de la vida personal de l'entrevistat/da als que està afectant la pandèmia II
  • Freqüències i representació gràfica (desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
 • Grau en què està afectant la pandèmia a la vida social de l'entrevistat/da
  • Freqüències i representació gràfica (octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
 • Aspectes de la vida social de l'entrevistat/da als que està afectant la pandèmia I
  • Freqüències i representació gràfica (octubre, novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
 • Aspectes de la vida social de l'entrevistat/da als que està afectant la pandèmia II
  • Freqüències i representació gràfica (desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)

Capítol complet

 • Contacte amb els serveis sanitaris per pensar que es tenen símptomes de COVID-19 I
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny i juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny i juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny i juliol)
 • Contacte amb els serveis sanitaris per pensar que es tenen símptomes de COVID-19 II
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Servei mèdic al qual va acudir la persona entrevistada per a consulta per símptomes de COVID-19 I
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
 • Servei mèdic al qual va acudir la persona entrevistada per a consulta per símptomes de COVID-19 II
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Informació rebuda, realització de prova i diagnòstic a qui va acudir als serveis sanitaris per símptomes de COVID-19 I
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny, juliol)
 • Informació rebuda als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 sobre el manteniment de mesures d'aïllament I
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
 • Realització de la prova del coronavirus als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 I
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig, juny, juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig, juny, juliol)
 • Informació rebuda, realització de prova i diagnòstic als qui acudiren als serveis sanitaris per símptomes de COVID-19 II
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Informació rebuda als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 sobre el manteniment de mesures d'aïllament II
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Realització de la prova del coronavirus als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 II
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Diagnòstic d'infecció per COVID-19 a la prova del coronavirus
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre, octubre, novembre, desembre)
 • Predisposició per vacunar-se immediatament contra la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)
 • Valoració de l'atenció sanitària rebuda als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 I
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juny)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juny)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juliol)
 • Valoració de l'atenció sanitària rebuda als serveis sanitaris als quals es va acudir per símptomes de COVID-19 II
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (setembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (setembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (octubre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (novembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (desembre)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (desembre)

Capítol complet

 • Acord o desacord amb opinions sobre mesures o solucions per prevenir la malaltia per coronavirus (COVID-19)
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de la necessitat de les mesures adoptades a Espanya davant de la malaltia per coronavirus (COVID-19)
  • Freqüències i representació gràfica (abril, maig, juny, juliol)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (abril)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (abril)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juny)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juny)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juliol)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juliol)
 • Àmbit governamental on s'haurien de prendre les mesures per combatre la malaltia per coronavirus (COVID-19)
  • Freqüències i representació gràfica (abril, maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (abril)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (abril)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
 • Posicionament sobre la prolongació de les mesures de confinament degudes a la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Encreuament per ideologia, record de vot i religió
 • Avaluació de la necessitat adoptar mesures de control més exigents o seguir amb la situació actual
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Encreuament per ideologia, record de vot i religió
 • Opinió sobre prendre mesures de control i aïllament més exigents o continuar com actualment
  • Freqüències i representació gràfica (setembre, octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (setembre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (setembre)
  • Creus per record de vot i religió (setembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (octubre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (octubre)
  • Creus per record de vot i religió (octubre)
 • Opinió sobre si eren necessàries les mesures de control i aïllament que es van prendre al Parlament o es podia continuar igual
  • Freqüències i representació gràfica (novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (novembre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (novembre)
  • Creus per record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (desembre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (desembre)
  • Creus per record de vot i religió (desembre)

Capítol complet

 • Valoració de l'adaptació personal a l'enclaustrament a causa de la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica (abril, maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (abril)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (abril)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
 • Possibilitat personal de seguir suportant el confinament davant de noves pròrrogues de l'estat d'alarma a causa de la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica (maig, juny)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (maig)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (maig)
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat (juny)
  • Creus per ideologia, record de vot i religió (juny)
 • Mesures personals adoptades contra la COVID-19 al marge de les adoptades per les autoritats
  • Freqüències i representació gràfica (octubre, novembre, desembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (octubre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (octubre)
  • Creus per record de vot i religió (octubre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (novembre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (novembre)
  • Creus per record de vot i religió (novembre)
  • Creus per sexe, edat, estat civil i educació (desembre)
  • Creus per situació laboral, hàbitat i ideologia (desembre)
  • Creus per record de vot i religió (desembre)
 • Canvi als hàbits de compra cap a productes més barats durant l'estat d'alarma per la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Augment de les compres en línia durant l'estat d'alarma per la COVID-19
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió

Capítol complet

 • Grau de satisfacció amb el funcionament de diferents serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Funcionalitat dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de la despesa de les administracions públiques a diferents serveis públics
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Percepció personal de les contraprestacions que rep la societat pel pagament a les administracions públiques dels impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfic
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Valoració de les contraprestacions que es reben personalment i familiarment pel pagament a les administracions públiques dels impostos i cotitzacions
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Percepció personal de la pressió fiscal sobre els/les contribuents a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Percepció personal del grau de frau fiscal que hi ha a Espanya
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Percepció personal de justícia en el cobrament dels impostos
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Comparació de la pressió fiscal d´Espanya amb Europa
  • Freqüències i representació gràfica
  • Creus per sexe, edat, estat civil, educació, situació laboral i hàbitat
  • Creus per ideologia, record de vot i religió
 • Gener
 • Febrer
 • Març
 • Abril
 • Maig
 • Juny
 • Juliol
 • Opinió Pública i Política Fiscal
 • Setembre
 • Octubre
 • Novembre
 • Desembre
 • Annex 2. Variables de classificació