Normativa

El Fitxer Integrat de Dades pertany al Centre d'Investigacions Sociològiques . Per tant, us és aplicable tota la normativa que regula l'activitat d'aquesta institució (vegeu www.cis.es ). En particular:

  • La Llei 39/1995 , de 19 de desembre, d'organització del Centre d'Investigacions Sociològiques que garanteix la plena transparència i l'accés públic als resultats de l'activitat científica del centre.
  • El Centre d'Investigacions Sociològiques desenvoluparà les seves funcions d'acord amb els principis d'objectivitat i neutralitat en la seva actuació, d'igualtat d'accés a les vostres dades i de respecte als drets dels ciutadans i al secret estadístic, tenint en compte el que estableix la Llei 12/1989 , de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública (articles 4, 13, 19 i 21), i el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 , de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, respecte dels límits en lús de la informàtica i altres tècniques i mitjans de tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, per garantir lhonor, la intimitat personal i familiar de les persones físiques i el ple exercici dels seus drets.