Código Ético

El CIS és un organisme públic, i com a tal ha de donar compliment als principis constitucionals dobjectivitat, eficàcia, i servei a linterès general, i estar subjecte tant a la Constitució com a la resta de lordenament jurídic. D'aquesta manera, atès el seu caràcter públic, cal inspirar-se en una política d'integritat institucional i govern ètic materialitzat en la codificació de bones pràctiques.

És per això que, el 2021, el CIS va aprovar un «Codi de bones pràctiques del Centre d'Investigacions Sociològiques» pretenent donar a conèixer quins són tant els principis d'actuació i conducta de tot el personal del CIS en la seva condició d'empleats públics com orientar cap al bon govern l'exercici de totes les seves funcions i procediments de gestió, així com exercir la seva activitat científica d'acord amb l'ethos científic.

Codi ètic del 2021