Funcions


El Centre d'Investigacions Sociològiques és un organisme autònom adscrit al Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i la Memòria Democràtica que té per finalitat l'estudi científic de la societat espanyola. Per complir aquesta finalitat exerceix funcions tals com:

  • La programació, el disseny i la realització d'estudis que contribueixin al coneixement científic de la societat espanyola, principalment mitjançant l'execució d'enquestes.
  • La programació, el disseny i la realització d'estudis que contribueixin al coneixement científic de la realitat social de les diferents comunitats autònomes.
  • La realització destudis que proporcionin diagnòstics sobre situacions i assumptes socials i serveixin dorientació als poders públics en les seves iniciatives normatives i executives.
  • La creació i el manteniment de bases de dades.
  • El desenvolupament de treballs de documentació i la difusió dels resultats de lactivitat científica de lorganisme, així com daltres estudis de naturalesa acadèmica que contribueixin al coneixement científic de la societat espanyola.
  • La promoció i l'estímul de la investigació social aplicada, mitjançant l'organització de cursos i seminaris, la convocatòria de beques, ajuts i premis, i la participació en programes de formació de tècnics i especialistes en la matèria.
  • El foment de la col·laboració científica amb centres universitaris i de recerca per a la realització de projectes de recerca conjunts, per a la formació d'investigadors en ciències socials, per a la participació en reunions i congressos, tant a nivell nacional com internacional, i per a la realització de plans dintercanvi i cooperació amb entitats espanyoles i estrangeres especialitzades.

La investigació empírica del CIS es fa d'acord amb els principis d'universalisme, comunitat, desinterès, escepticisme organitzat, voluntarietat de les respostes, transparència investigadora, especialitat i protecció de dades de caràcter personal.