Declaració d'accessibilitat

Política d'accessibilitat

El portal del Centre d'Investigacions Sociològiques ha estat dissenyat per tal que totes les persones puguin navegar pels seus continguts sense trobar-hi dificultats.

El Centre d'Investigacions Sociològiques s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

La política daccessibilitat aplicada pel Centre dInvestigacions Sociològiques està alineada amb les exigències del Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual saprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a laccés de les persones amb discapacitat a les tecnologies , productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

Compliment dels estàndards

Les pàgines d'aquest lloc web compleixen la marca AA segons la Norma UNE 139803:2012 i les Directrius d'accessibilitat per al contingut web 1.0 del W3C. Tots els requisits de Prioritat 1 i Prioritat 2 han estat comprovats i corregits mitjançant una anàlisi semiautomàtica de l'accessibilitat a través de diferents eines.

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. Podrien existir errors puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HMTL com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre del 2018 (data d'entrada en vigor del Reial Decret 1112/2018, del 7 de setembre).
  2. El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable. Poden existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Comunicacions, queixes i reclamacions

Conformement al que indiquen els articles 10 a 13 del Reial Decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, vostè disposa dels següents mecanismes de comunicació i reclamació per exercir en el àmbit de les webs de la present declaració d'accessibilitat:

  • COMUNICACIONS: D'acord amb l'article 10.2.a), si voleu comunicar incompliments en els requisits d'accessibilitat WEB, o dificultat d'accés al contingut, o fer suggeriments i millores ho podeu fer de les dues maneres següents:
    • clicant a l'enllaç que us indiquem a continuació, introduïu al camp de l'assumpte el text "Accessibilitat Web", i al camp de text heu de detallar la/les pàgina/es (url) a la/les que es refereix, indicant els incompliments o la dificultat d'accés al contingut, o bé els suggeriments i millores a la pàgina esmentada. Per realitzar aquesta acció, feu clic en aquest enllaç.
    • contactant telefònicament a través del número de telèfon 060.
  • QUEIXES: D'acord amb l'article 10.2.b), si voleu sol·licitar la informació relativa a continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret, d'acord amb l'article 3 apartat 4, o estan exempts per imposar una càrrega desproporcionada, o voleu presentar queixes sobre l'accessibilitat d'aquest lloc web, feu clic en aquest enllaç per obtenir més informació.
  • RECLAMACIONS: D'acord a l'article 13, si voleu presentar una reclamació sobre una queixa realitzada anteriorment, bé per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació, per instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, exposar les raons per les quals considera que la resposta no compleix els requisits exigits, o perquè no hagi rebut resposta a la queixa en termini, premi en aquest enllaç per obtenir més informació.