Consell Assessor

Les funcions del Consell Assessor seran les següents:

 • Donar assessorament sobre els projectes de recerca i els programes de treball del centre.
 • Ser informat de l'activitat científica desenvolupada pel Centre d'Investigacions Sociològiques, conèixer els informes elaborats per cada Departament, i elevar, si escau, propostes relacionades amb aquesta activitat.
 • Prestar el seu assessorament sobre totes aquelles qüestions que li sotmeti el president, per iniciativa pròpia o dels diferents poders públics, relacionades amb làmbit dactivitats del centre.

Composició actual del Consell Assessor:

 • D. José Félix Tezanos Tortajada, President del Consell Assessor.
 • D. Pablo Torres Paniagua, Secretari del Consell Assessor.

Catedràtics o Professors titulars d'Universitat proposats pel Consell d'Universitats:

 • Dña. Esther del Campo, Catedràtica de Ciència Política de la Universitat Complutense de Madrid.
 • Sra. Mª Ángeles Durán Heras, Catedràtica de Sociologia i Professora de Recerca a l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia del CSIC.
 • D. Francisco José Llera Ramo, Catedràtic de Ciència Política de la Universitat del País Basc.
 • D. Juan Montabes Pereira, Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Granada.
 • Sra. Luisa Carlota Solé i Puig, Catedràtica de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • D. Manuel Villoria Mendieta, Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.

Persones de reconegut prestigi a l'àmbit de les ciències a iniciativa de la presidència del Centre d'Investigacions Sociològiques:

 • Sra. Inés Alberdi Alonso, Catedràtica de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.
 • Sr. Gabriel Colomé, Professor Titular de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Sr. Rodolfo Gutiérrez, Catedràtic de Sociologia de la Universitat d'Oviedo.
 • D. Emilio Lamo d'Espinosa i Michels de Champourcin, Catedràtic de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid.
 • Sra. Constança Tobio Soler, Catedràtica de la Universitat Carlos III de Madrid.

Assistiran a les reunions del Consell Assessor, amb veu, però sense vot:

 • Un representant de l'Institut Nacional d'Estadística i un altre del Consell Superior d'Investigacions Científiques, designats pels presidents dels organismes respectius.
 • Les persones titulars de les direccions dels departaments del Centre dInvestigacions Sociològiques, així com la resta del personal de lorganisme que siguin convocats per la persona titular de la Presidència del centre.