Revista Española de la Opinión Pública (REOP)

A Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) foi a antecesora da Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) . Segundo se indica no número 0 de abril de 1965, o seu obxectivo era difundir os aspectos científicos vinculados ao estudo da opinión pública e contribuír ao enriquecemento da vida política do noso país.

No REOP publicáronse moitos artigos de investigadores e estudosos das Ciencias Sociais, algúns dos cales, co paso dos anos, se converteron en prestixiosos académicos, sociólogos e politólogos españois e de fala hispana.

Trátase dunha publicación de referencia para calquera estudante da sociedade e política española e internacional daqueles anos e que agora e dende novembro de 2020 se ofrece en acceso aberto en liña.

Neste apartado terás acceso libre aos contidos tratados en todos os números publicados, do 0 ao 50. Tamén terás acceso aos exemplares físicos orixinais dispoñibles na nosa Biblioteca no caso de que desexes ser consultado.

Produciuse un erro ao procesar o modelo.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 8, column 17:
Encountered ")", but was expecting one of:
  <STRING_LITERAL>
  <RAW_STRING>
  "false"
  "true"
  <INTEGER>
  <DECIMAL>
  "."
  "+"
  "-"
  "!"
  "["
  "("
  "{"
  <ID>
---end-message---

The failing expression:
==> documentoPDF?eval [in template "20096#20122#57889" at line 131, column 109]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign documentoPDFJson = documentoP... [in template "20096#20122#57889" at line 131, column 81]
----
1<#assign liferay_ui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
2<#assign liferay_util = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-util.tld"] /> 
3<#assign aui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-aui.tld"] /> 
4 
5<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
6<#function getJournalArticleRootElement journal> 
7	<#attempt> 
8		<#if journal?has_content> 
9			<#local journalLocaleContent = journal.getContentByLocale(locale.toString()) />		 
10			<#local journalContentXml = saxReaderUtil.read(journalLocaleContent) />		 
11			<#local rootElementContent = journalContentXml.getRootElement() /> 
12			<#if rootElementContent?? && rootElementContent?has_content>					 
13				<#return rootElementContent />				 
14			</#if> 
15		</#if>			 
16	<#recover > 
17	</#attempt>	 
18	<#return "" /> 
19</#function> 
20 
21<#function getXmlTextElement rootElementContent fieldReference> 
22	<#attempt> 
23		<#local xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']") /> 
24		<#local element = xPathSelector.selectSingleNode(rootElementContent) /> 
25		<#return element.getStringValue() /> 
26	<#recover > 
27	</#attempt>	 
28	<#return "" /> 
29</#function> 
30 
31<#function getJournalArticle resourcePrimKey> 
32	<#attempt> 
33		<#local journal = journalArticleLocalService.getLatestArticle(resourcePrimKey, 0) /> 
34		<#return journal />			 
35	<#recover > 
36	</#attempt>	 
37	<#return "" /> 
38</#function> 
39 
40<#function getJournalArticleByXmlElement xmlElement> 
41	<#attempt> 
42		<#local elementJson = xmlElement.getText()?eval /> 
43		<#local resourcePrimKey = elementJson.classPK?number /> 
44		<#local journal = getJournalArticle(resourcePrimKey) />         
45		<#return journal /> 
46	<#recover > 
47	</#attempt>	 
48	<#return "" /> 
49</#function> 
50 
51<#function getJournalsByFieldReferenceRepetible fieldReference > 
52	<#local journals = [] /> 
53	<#local elementos = documentRoot.selectNodes("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']")/> 
54	<#if elementos?has_content> 
55		<#list elementos as elemento> 
56			<#local nodeElement = elemento.selectSingleNode("dynamic-content") />                       
57			<#if nodeElement?? && nodeElement.getText()?has_content>               
58				<#assign journal = getJournalArticleByXmlElement(nodeElement) />   
59				<#if journal?has_content>         
60					<#local journals = journals + [journal] />   
61				</#if>  
62			</#if> 
63		</#list> 
64	</#if> 
65	<#return journals /> 
66</#function> 
67 
68<#function getFriendlyUrlJournal journal>	 
69	<#return "/-/" + journal.getUrlTitle() />	 
70</#function> 
71 
72<#function obtenerCamposRepetidos documentRoot fieldReference > 
73	<#return documentRoot.selectNodes("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']")/> 
74</#function> 
75 
76<#function removeUrlParams url> 
77	<#if url?contains("?") > 
78		<#return url?substring(0, url?index_of("?")) />		 
79	</#if> 
80	<#return url/> 
81</#function> 
82 
83<#function getUrlDocumento documentJson> 
84	<#attempt> 
85    <#local url = documentJson.url /> 
86    <#if !url?has_content> 
87      <#local url = "/documents/" + documentJson.groupId + "/" + documentJson.uuid />    
88		<#else> 
89			<#if url?contains("/d/guest/")> 
90				<#local url = url?replace("/d/guest/", "/d/cis/") /> 
91			</#if> 
92    </#if> 
93    <#return removeUrlParams(url) /> 
94	<#recover > 
95	</#attempt>	 
96	<#return "" /> 
97</#function> 
98 
99<#if entries?has_content> 
100	<#assign cont = 0> 
101	<h4 class="mb-4">N&uacute;meros publicados</h4> 
102	<#list entries as curEntry> 
103 
104		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
105		<#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
106		<#assign documentRoot = getJournalArticleRootElement(journalArticle) />		 
107		<#assign grupoDocumento = obtenerCamposRepetidos(documentRoot, "GrupoDocumentos") /> 
108	 
109 
110		<#assign cont++> 
111		<div class="accordion acordeon ul-pc ol-pc accordion-primary" id="acc-${cont}"> 
112			<div class="card"> 
113				<div class="card-header" id="heading${cont}"> 
114					<h4 class="mb-0"> 
115						<a aria-controls="coll${cont}" aria-expanded="false" data-toggle="collapse" href="#coll${cont}" role="button"> 
116							${curEntry.getTitle(locale)} 
117						</a> 
118					</h4> 
119				</div> 
120				<div id="coll${cont}" class="collapse" aria-labelledby="heading${cont}" data-parent="#acc-${cont}" role="region"> 
121					<div class="card-body"> 
122						<div class="pc-listas"> 
123							<div class="edit-icon"> 
124								<@getEditIcon /> 
125							</div> 
126							<ul> 
127								<#if grupoDocumento?has_content> 
128									<#list grupoDocumento as cur_grupoDocumento>		 
129										<#assign textoDelDocumento = getXmlTextElement(cur_grupoDocumento, "TituloDocumento") />  
130										<#assign documentoPDF = getXmlTextElement(cur_grupoDocumento, "Documento") />  
131										<#assign documentoPDFJson = documentoPDF?eval /> 
132										<#assign urlPDF = getUrlDocumento(documentoPDFJson) /> 
133										<#if documentoPDF?has_content> 
134											<li><a class="pdf" href="${urlPDF}" target="_blank" title="Ir al documento PDF ${textoDelDocumento}. Abre en ventana nueva"> 
135											${textoDelDocumento}</a></li> 
136										</#if> 
137									</#list>	 
138								</#if> 
139							</ul> 
140						</div> 
141					</div>	 
142				</div> 
143			</div> 
144		</div>	 
145	</#list>  	 
146</#if> 
147 
148 
149<#macro getEditIcon> 
150	<#if renderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
151		<#assign editPortletURL = renderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("NORMAL"), themeDisplay.getURLCurrent())!"" /> 
152 
153		<#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
154			<#assign title = languageUtil.format(locale, "edit-x", entryTitle, false) /> 
155 
156			<@liferay_ui["icon"] 
157				cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
158				icon="pencil" 
159				markupView="lexicon" 
160				message=title 
161				url=editPortletURL.toString() 
162			/> 
163		</#if> 
164	</#if> 
165</#macro>