Características


O Centro de Investigacións Sociolóxicas é un organismo autónomo adscrito á Consellería de Presidencia, Relacións cos Tribunais e Memoria Democrática que ten por obxecto o estudo científico da sociedade española. Para cumprir esta finalidade, exerce funcións como:

  • A programación, deseño e realización de estudos que contribúan ao coñecemento científico da sociedade española, principalmente mediante a realización de enquisas.
  • A programación, deseño e realización de estudos que contribúan ao coñecemento científico da realidade social das distintas comunidades autónomas.
  • Realización de estudos que aporten diagnósticos sobre situacións e cuestións sociais e sirvan de orientación aos poderes públicos nas súas iniciativas normativas e executivas.
  • A creación e mantemento de bases de datos.
  • O desenvolvemento do traballo de documentación e a difusión dos resultados da actividade científica do organismo, así como outros estudos de carácter académico que contribúan ao coñecemento científico da sociedade española.
  • O fomento e fomento da investigación social aplicada, mediante a organización de cursos e seminarios, a convocatoria de bolsas, axudas e premios, e a participación en programas de formación de técnicos e especialistas na materia.
  • O fomento da colaboración científica con universidades e centros de investigación para a realización de proxectos conxuntos de investigación, para a formación de investigadores en ciencias sociais, para a participación en encontros e congresos, tanto a nivel nacional como internacional, e para a realización de plans de intercambio e cooperación con entidades estranxeiras.

A investigación empírica do CIS realízase de acordo cos principios de universalismo, comunidade, desinterese, escepticismo organizado, resposta voluntaria, transparencia investigadora, especialidade e protección de datos persoais.