Curso de posgrado

O Posgrao ten como finalidade contribuír á formación dos titulados universitarios superiores en técnicas de investigación social, dando especial relevancia á recollida de datos e á súa análise, interpretación e presentación, todo iso cunha orientación esencialmente práctica.

Para iso ofértanse ata un máximo de 22 prazas, que se outorgarán mediante a selección de aspirantes que cumpran os requisitos esixidos na convocatoria. E concederanse dez axudas de matrícula aos aspirantes admitidos no dito curso, polo importe da metade do mesmo. Dúas das prazas do Curso reservaranse para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao trinta e tres por cento. De non poderse cubrir estas prazas na forma indicada, pasarán a formar parte da cota xeral.

Toda a actividade do programa de docencia e investigación desenvolverase na sede do Centro de Investigacións Sociolóxicas de forma presencial, sempre que as circunstancias de saúde o permitan; En caso contrario, e por motivos excepcionais, farase en liña.

O curso estrutúrase en dous módulos cos seguintes contidos:

  • Módulo 1. METODOLOXÍA DA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIAIS.
  • Módulo 2. ANÁLISE E INTERPRETACIÓN DOS DATOS DA ENQUISA.

As ensinanzas de cada módulo inclúen clases teóricas e prácticas. A realización dos exercicios prácticos está supervisada por profesores e profesionais do CIS.

Última edición (2023-2024)

Resumo da convocatoria

Anuncio
Resolución da Presidencia do CIS.
Características

Trátase dun curso de especialización en técnicas de investigación social, con énfase no deseño de investigación e análise de datos.

Destinatarios

Titulados superiores con formación adecuada nas áreas de ciencias sociais.

Programa

Programa provisional. Ver anexo IV da Resolución da convocatoria.

Duración e horarios

De xaneiro a xullo, sesións presenciais semanais, en horario de tarde (17.00 a 20.00 horas). 300 horas lectivas.

Rexistro e inscrición

Cubrir os formularios anexo I, anexo II.

Matrícula para o curso completo: 1.360 €.

Toda a tramitación realizarase, segundo consta na Resolución da convocatoria, a través da Sede Electrónica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Relacións cos Tribunais: procedementos - Consellería da Presidencia (sede.gob.es)

Número de axudas e contía

10 axudas de matrícula equivalentes á metade do prezo do Curso.

Documentación necesaria

Solicitude: anexo I ; Anexo II

Curriculum vitae (con acreditación documental dos méritos). Máximo seis páxinas.

Certificación académica oficial coa nota media de grao/bacharelato.

Carta de presentación.

Certificados actualizados que acrediten estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

Data límite de presentación de solicitudes

Comezo: venres 15 de setembro.

Remata: xoves 5 de outubro.

Situación actual

Resolución da Presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas, pola que se fai pública a concesión de admisión ao XXXII Ciclo de Formación de Posgrao de Especialistas en
investigación social aplicada e análise de datos 2023-2024, e a concesión de axudas de matrícula vinculadas á súa realización
.

Secretaría e información

Para calquera información adicional, pode dirixirse ao Servizo de Fomento da Investigación:

posgrao@cis.es