Consello Asesor

Serán funcións do Consello Consultivo as seguintes:

 • Prestar asesoramento sobre proxectos de investigación e programas de traballo do centro.
 • Ser informado da actividade científica desenvolvida polo Centro de Investigacións Sociolóxicas, coñecer os informes elaborados por cada Departamento e presentar, no seu caso, propostas relacionadas coa devandita actividade.
 • Prestar asesoramento en todos os asuntos que lle someta o seu presidente, por iniciativa propia ou polos distintos poderes públicos, relacionados co ámbito de actuación do centro.

Composición actual do Consello Asesor:

 • D. José Félix Tezanos Tortajada, Presidente do Consello Consultivo.
 • D. Pablo Torres Paniagua, Secretario do Consello Consultivo.

Profesores titulares de universidade ou profesores propostos polo Consello de Universidades:

 • D.a Esther del Campo, Catedrática de Ciencias Políticas da Universidade Complutense de Madrid.
 • D.a Mª Ángeles Durán Heras, Catedrática de Socioloxía e Profesora de Investigación do Instituto de Economía, Xeografía e Demografía do CSIC.
 • D. Francisco José Llera Ramo, Catedrático de Ciencias Políticas da Universidade do País Vasco.
 • D. Juan Montabes Pereira, Catedrático de Ciencia Política e da Administración da Universidade de Granada.
 • D.a Luisa Carlota Solé i Puig, Catedrática de Socioloxía da Universidade Autónoma de Barcelona.
 • D. Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política e da Administración da Universidade Rey Juan Carlos de Madrid.

Persoas de recoñecido prestixio no ámbito da ciencia por iniciativa da presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas:

 • Dona Inés Alberdi Alonso, Catedrática de Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid.
 • D. Gabriel Colomé, Catedrático de Socioloxía da Universidade Autónoma de Barcelona.
 • D. Rodolfo Gutiérrez, Catedrático de Socioloxía da Universidade de Oviedo.
 • D. Emilio Lamo de Espinosa e Michels de Champourcin, Catedrático de Socioloxía da Universidade Complutense de Madrid.
 • D.a Constanza Tobio Soler, Profesora da Universidade Carlos III de Madrid.

Asistirán ás reunións do Consello Consultivo, con voz, pero sen voto:

 • Un representante do Instituto Nacional de Estatística e outro do Consello Superior de Investigacións Científicas, designados polos presidentes dos respectivos organismos.
 • As persoas titulares das Direccións dos Departamentos do Centro de Investigacións Sociolóxicas, así como o resto do persoal da entidade que sexa convocado pola persoa titular da Presidencia do centro.