Revista Española de la Opinión Pública (REOP)

Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) aldizkariaren aurrekoa izan zen. 1965eko apirileko 0. zenbakian adierazi bezala, bere helburua iritzi publikoaren azterketari lotutako alderdi zientifikoak zabaltzea eta gure herriko bizitza politikoa aberasten laguntzea zen.

Gizarte Zientzietako ikertzaile eta jakintsuen artikulu asko argitaratu ziren REOPen, eta haietako batzuk, urteen poderioz, akademiko, soziologo eta politologo ospetsu bihurtu ziren espainiar eta erdaldun.

Urte haietako Espainiako eta nazioarteko gizarte eta politikako edozein ikaslerentzat erreferentziazko argitalpena da eta orain eta 2020ko azarotik sarean sarbide irekian eskaintzen dena.

Atal honetan, argitaratzen diren ale guztietan jasotako edukietarako sarbidea izango duzu, 0tik 50era. Gainera, gure Liburutegian eskuragarri dauden jatorrizko ale fisikoetarako sarbidea izango duzu kontsultatua izan nahi baduzu.

Errorea gertatu da txantiloia prozesatzerakoan.
Failed to "?eval" string with this error:

---begin-message---
Syntax error in ?eval-ed string in line 8, column 17:
Encountered ")", but was expecting one of:
  <STRING_LITERAL>
  <RAW_STRING>
  "false"
  "true"
  <INTEGER>
  <DECIMAL>
  "."
  "+"
  "-"
  "!"
  "["
  "("
  "{"
  <ID>
---end-message---

The failing expression:
==> documentoPDF?eval [in template "20096#20122#57889" at line 131, column 109]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign documentoPDFJson = documentoP... [in template "20096#20122#57889" at line 131, column 81]
----
1<#assign liferay_ui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-ui.tld"] /> 
2<#assign liferay_util = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-util.tld"] /> 
3<#assign aui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-aui.tld"] /> 
4 
5<#assign journalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService") /> 
6<#function getJournalArticleRootElement journal> 
7	<#attempt> 
8		<#if journal?has_content> 
9			<#local journalLocaleContent = journal.getContentByLocale(locale.toString()) />		 
10			<#local journalContentXml = saxReaderUtil.read(journalLocaleContent) />		 
11			<#local rootElementContent = journalContentXml.getRootElement() /> 
12			<#if rootElementContent?? && rootElementContent?has_content>					 
13				<#return rootElementContent />				 
14			</#if> 
15		</#if>			 
16	<#recover > 
17	</#attempt>	 
18	<#return "" /> 
19</#function> 
20 
21<#function getXmlTextElement rootElementContent fieldReference> 
22	<#attempt> 
23		<#local xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']") /> 
24		<#local element = xPathSelector.selectSingleNode(rootElementContent) /> 
25		<#return element.getStringValue() /> 
26	<#recover > 
27	</#attempt>	 
28	<#return "" /> 
29</#function> 
30 
31<#function getJournalArticle resourcePrimKey> 
32	<#attempt> 
33		<#local journal = journalArticleLocalService.getLatestArticle(resourcePrimKey, 0) /> 
34		<#return journal />			 
35	<#recover > 
36	</#attempt>	 
37	<#return "" /> 
38</#function> 
39 
40<#function getJournalArticleByXmlElement xmlElement> 
41	<#attempt> 
42		<#local elementJson = xmlElement.getText()?eval /> 
43		<#local resourcePrimKey = elementJson.classPK?number /> 
44		<#local journal = getJournalArticle(resourcePrimKey) />         
45		<#return journal /> 
46	<#recover > 
47	</#attempt>	 
48	<#return "" /> 
49</#function> 
50 
51<#function getJournalsByFieldReferenceRepetible fieldReference > 
52	<#local journals = [] /> 
53	<#local elementos = documentRoot.selectNodes("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']")/> 
54	<#if elementos?has_content> 
55		<#list elementos as elemento> 
56			<#local nodeElement = elemento.selectSingleNode("dynamic-content") />                       
57			<#if nodeElement?? && nodeElement.getText()?has_content>               
58				<#assign journal = getJournalArticleByXmlElement(nodeElement) />   
59				<#if journal?has_content>         
60					<#local journals = journals + [journal] />   
61				</#if>  
62			</#if> 
63		</#list> 
64	</#if> 
65	<#return journals /> 
66</#function> 
67 
68<#function getFriendlyUrlJournal journal>	 
69	<#return "/-/" + journal.getUrlTitle() />	 
70</#function> 
71 
72<#function obtenerCamposRepetidos documentRoot fieldReference > 
73	<#return documentRoot.selectNodes("dynamic-element[@field-reference='" + fieldReference + "']")/> 
74</#function> 
75 
76<#function removeUrlParams url> 
77	<#if url?contains("?") > 
78		<#return url?substring(0, url?index_of("?")) />		 
79	</#if> 
80	<#return url/> 
81</#function> 
82 
83<#function getUrlDocumento documentJson> 
84	<#attempt> 
85    <#local url = documentJson.url /> 
86    <#if !url?has_content> 
87      <#local url = "/documents/" + documentJson.groupId + "/" + documentJson.uuid />    
88		<#else> 
89			<#if url?contains("/d/guest/")> 
90				<#local url = url?replace("/d/guest/", "/d/cis/") /> 
91			</#if> 
92    </#if> 
93    <#return removeUrlParams(url) /> 
94	<#recover > 
95	</#attempt>	 
96	<#return "" /> 
97</#function> 
98 
99<#if entries?has_content> 
100	<#assign cont = 0> 
101	<h4 class="mb-4">N&uacute;meros publicados</h4> 
102	<#list entries as curEntry> 
103 
104		<#assign renderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
105		<#assign journalArticle = renderer.getArticle() /> 
106		<#assign documentRoot = getJournalArticleRootElement(journalArticle) />		 
107		<#assign grupoDocumento = obtenerCamposRepetidos(documentRoot, "GrupoDocumentos") /> 
108	 
109 
110		<#assign cont++> 
111		<div class="accordion acordeon ul-pc ol-pc accordion-primary" id="acc-${cont}"> 
112			<div class="card"> 
113				<div class="card-header" id="heading${cont}"> 
114					<h4 class="mb-0"> 
115						<a aria-controls="coll${cont}" aria-expanded="false" data-toggle="collapse" href="#coll${cont}" role="button"> 
116							${curEntry.getTitle(locale)} 
117						</a> 
118					</h4> 
119				</div> 
120				<div id="coll${cont}" class="collapse" aria-labelledby="heading${cont}" data-parent="#acc-${cont}" role="region"> 
121					<div class="card-body"> 
122						<div class="pc-listas"> 
123							<div class="edit-icon"> 
124								<@getEditIcon /> 
125							</div> 
126							<ul> 
127								<#if grupoDocumento?has_content> 
128									<#list grupoDocumento as cur_grupoDocumento>		 
129										<#assign textoDelDocumento = getXmlTextElement(cur_grupoDocumento, "TituloDocumento") />  
130										<#assign documentoPDF = getXmlTextElement(cur_grupoDocumento, "Documento") />  
131										<#assign documentoPDFJson = documentoPDF?eval /> 
132										<#assign urlPDF = getUrlDocumento(documentoPDFJson) /> 
133										<#if documentoPDF?has_content> 
134											<li><a class="pdf" href="${urlPDF}" target="_blank" title="Ir al documento PDF ${textoDelDocumento}. Abre en ventana nueva"> 
135											${textoDelDocumento}</a></li> 
136										</#if> 
137									</#list>	 
138								</#if> 
139							</ul> 
140						</div> 
141					</div>	 
142				</div> 
143			</div> 
144		</div>	 
145	</#list>  	 
146</#if> 
147 
148 
149<#macro getEditIcon> 
150	<#if renderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
151		<#assign editPortletURL = renderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("NORMAL"), themeDisplay.getURLCurrent())!"" /> 
152 
153		<#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
154			<#assign title = languageUtil.format(locale, "edit-x", entryTitle, false) /> 
155 
156			<@liferay_ui["icon"] 
157				cssClass="icon-monospaced visible-interaction" 
158				icon="pencil" 
159				markupView="lexicon" 
160				message=title 
161				url=editPortletURL.toString() 
162			/> 
163		</#if> 
164	</#if> 
165</#macro>