arrow_back
 

Protección de datos de carácter persoal

Protección de datos

A través do sitio web www.cis.es non se recollen datos de carácter persoal dos usuarios sen o seu coñecemento, ni se ceden a terceiros. Os datos persoais obxecto de tratamento por parte do CIS obtéñense e trátanse de acordo co Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD)  e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais..

Responsable do tratamento e Rexistro de Actividades de Tratamento

Os datos de carácter persoal que se puideran recoller directamente do interesado serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade do CIS. A relación actualizada das actividades de tratamento que realizan as diferentes Unidades do Ministerio está publicada no Rexistro de Actividades de Tratamento.

Condicións do tratamento: que datos persoais, para que e por que trata os seus datos persoais o CIS

Para coñecer as categorías de datos persoais que se incorporan ás actividades de tratamento do CIS, así como os fines para os que van ser tratados e todos os detalles do tratamento, pode consultar o Rexistro de Actividades de Tratamento.

Lexitimación ou base legal

Estas actividades de tratamento realízanse para cumprir obrigacións legais por parte do CIS, para o cumprimento de misións realizadas en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos a este Organismo, ou ben porque vostede outorgou o seu consentimento mediante unha clara acción afirmativa. Pode consultar a base legal para cada unha das actividades de tratamento que realiza o CIS no Rexistro de Actividades de Tratamento.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recollen e determinar responsabilidades, sempre tendo en conta os prazos establecidos pola normativa de arquivos e patrimonio documental español. Os datos persoais utilizados polo CIS na realización de estudos son disociados unha vez finaliza o traballo de campo do estudo e, no seu caso, tense realizado o control de calidade do estudo. A partir dese momento, os estudos son anonimizados e a publicación dos mesmos non inclúe ningún dato persoal.

Comunicacións de datos a terceiros

Os datos persoais non van ser comunicados a terceiros salvo que exista unha obrigación legal. No Rexistro de Actividades de Tratamento pode consultar os destinatarios para cada unha das actividades de tratamento que realiza este Organismo.

Transferencias internacionais

Non está previsto realizar ningunha transferencia internacional de datos

Dereitos de protección de datos

Calquera persoa ten dereito a obter información sobre os tratamentos dos seus datos persoais realizados polo CIS. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, mediante este formulario.

Delegado de Protección de Datos (DPD)

O Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática designou a unha Delegada de Protección de Datos (DPD) para exercer as funcións correspondentes en relación cos tratamentos de datos persoais de Presidencia do Goberno, o Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade e os seus organismos, incluído o CIS. Para solicitar información ou propoñer unha consulta á Delegada de Protección de Datos, pode utilizar esta ligazón.

Máis información de interese

Rexistro de Actividades de Tratamento

Reglamento UE/2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD) 

Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais

Axencia Española de Protección de Datos