arrow_back
 

Rexistro de usuario

Cubra os seguintes campos para acceder:

 X
X

 

X É necesario cubrir este campo.

Condicións de utilización:

O grao de fiabilidade e exactitude da información obtida a partir dos datos por elaboración propia do usuario é responsabilidade exclusiva deste.

Os datos que se van descargar están sometidos aos dereitos de Copyright do CIS que, sen prexuízo das excepcións establecidas na lexislación vixente, non poderán ser reproducidos nin transmitidos, total ou parcialmente, en ningunha forma nin por ningún medio electrónico, mecánico ou doutro tipo; non poderá facerse uso comercial dos datos subministrados, nin os ceder a terceiros por ningún tipo de procedemento de difusión, sen a autorización expresa e escrita do CIS. Ademais, o usuario ten obriga de indicar a orixe dos datos cando faga uso público deles en calquera forma.

De conformidade co establecido na Lei orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, os datos deste formulario pasarán a formar parte dun ficheiro informático, responsabilidade do CIS, mantido con fins exclusivamente estatísticos, sobre o que poden exercitarse os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.