arrow_back
 

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Protecció de dades

A través del lloc web www.cis.es no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a terceres persones. Les dades personals objecte de tractament pel CIS s'obtenen i es tracten d'acord amb el Reglament UE/2016/679, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Responsable del Tractament i Registre d'Activitats de Tractament

Les dades de caràcter personal que es poguessin recollir directament de l'interessat seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a l'activitat de tractament corresponent titularitat del CIS. La relació actualitzada de les activitats de tractament que duen a terme les diverses Unitats del Ministeri està publicada al Registre d'Activitats de Tractament.

Condicions del tractament: quines dades personals, per a què i per què tracta les vostres dades personals el CIS

Per conèixer les categories de dades personals que s'incorporen a les activitats de tractament del CIS, així com les finalitats per a les que seran tractades i tots els detalls del tractament, podeu consultar el Registre d'Activitats de Tractament.

Legitimació o base legal

Aquestes activitats de tractament es duen a terme per al compliment d'obligacions legals per part del CIS, per al compliment de missions dutes a terme en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits a aquest organisme, o bé perquè haveu atorgat el vostre consentiment mitjançant una clara acció afirmativa. Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme el CIS al Registre d'Activitats de Tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades s’hi conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen, i per determinar responsabilitats, sempre tenint en compte els terminis establerts per la normativa d'arxius i de patrimoni documental espanyol. Les dades personals utilitzats pel CIS per elaborar estudis són dissociades una vegada finalitza el treball de camp de l'estudi i, si escau, s'ha realitzat el control de qualitat de l'estudi. A partir d'aquest moment, els estudis són anonimitzats i la publicació dels d’aquests no inclou cap dada personal.

Comunicacions de dades a terceres persones

Les dades personals no seran comunicades a terceres persones llevat que hi hagi una obligació legal. Al Registre d'Activitats de Tractament podeu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme aquest organisme.

Transferències internacionals

No està previst dur a terme cap transferència internacional de dades

Drets de protecció de dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre els tractaments de les seves dades personals duts a terme pel CIS. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, de limitació i d'oposició al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, si escau, mitjançant aquest formulari.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica ha designat una Delegada de Protecció de Dades (DPD) per exercir les funcions corresponents en relació amb els tractaments de dades personals de Presidència del Govern, el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat i els seus organismes, inclòs el CIS. Per sol·licitar informació o plantejar una consulta a la Delegada de Protecció de Dades, podeu utilitzar aquest enllaç.

Més informació d'interès

Registre d'Activitats de Tractament

Reglament UE/2016/679, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) 

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals

Agència Espanyola de Protecció de Dades