arrow_back
 

Legislació

 
 • El Centro de Investigaciones Sociológicas és un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, adscrit al Ministeri de la Presidència, que té com a finalitat l'estudi científic de la societat espanyola. El caràcter d'organisme autònom li fou conferit per la Llei 4/1990, de 29 de juny, i la seva organització i el seu funcionament van ser regulats pel Reial Decret 1526/1990, de 8 de novembre.
 • Posteriorment, fou dictada la Llei 39/1995, de 19 de desembre, d'Organització del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aquesta Llei mantenia la naturalesa i les funcions del centre previstes a la Llei 4/1990 i al Reial Decret 1526/1990. Se'n garantia la plena transparència i l'accés públic als resultats de l'activitat científica del centre, a més d'una major vinculació d'aquest amb les Corts Generals. La disposició final primera habilita el Consell de Ministres a modificar l'estructura orgànica de l'organisme i a dictar totes les disposicions d'aplicació i desenvolupament de la Llei que calguin.
 • L'aprovació de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, ha suposat un nou règim regulador dels organismes autònoms, i a la disposició transitòria tercera s'estableix l'adaptació dels anteriorment existents a les previsions d'aquesta llei.
 • El Reial Decret 1214/1997, de 18 de juliol, procedeix a l'adaptació del Centro de 'Investigaciones Sociológicas al tipus d'organisme autònom regulat a la Llei 6/1997, alhora que executa les previsions legals incloses a la Llei 39/1995 i substitueix el Reial Decret 1526/1990, del qual recull gran part de les previsions, que doten l'organisme d'autonomia administrativa per a l'estudi científic de la societat espanyola, amb ple acatament de les normes de tota Administració democràtica i, en particular, dels principis d'objectivitat i neutralitat en la seva actuació, d'igualtat d'accés a les dades i de respecte al secret estadístic i als drets dels ciutadans.

  Això suposa modificar el règim d'activitats del Centro, per incorporar les previsions legals referides a l'elevació a les Corts Generals d'una memòria quant a l'execució del programa de l'any precedent. Així mateix, es desenvolupen els principis d'actuació en les investigacions mitjançant enquesta, dirigits a garantir la transparència investigadora, la utilització de la informació per al compliment dels objectius previstos i la protecció de la intimitat dels enquestats.

  Per altra banda, es desenvolupen les noves previsions legals quant a l'accés al banc de dades, que fins al moment havien estat regulades mitjançant una Ordre de 31 de març de 1993, i que garanteixen la protecció de la intimitat de les persones, regulen l'accés de Diputats i Senadors al banc de dades en el compliment de les seves funcions parlamentàries, i estableixen uns mecanismes de seguiment per part de les Corts Generals i les Comunitats Autònomes en l'àmbit territorial de les quals s'hagin desenvolupat les investigacions.

  Per acabar, aquest Reial Decret desenvolupa l'estructura orgànica del Centro amb la presa com a base d'aquella que s'establí mitjançant Reial Decret 1526/1990. Hi incorpora el Consell Assessor previst a l'article 11 de la Llei 39/1995, format per persones de reconegut prestigi a l'àmbit de les ciències socials, amb funcions consultives i d'assessorament respecte dels projectes d'investigació.
 • El Reial Decret 923/2009, de 29 de maig, ha modificat l'organització del CIS per adequar el seu règim de funcionament a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. D'aquesta manera l'Organisme passa a tenir la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o depenents, en relació amb les funcions principals del Centre.
 • El Centro de Investigaciones Sociológicas desenvoluparà les seves funcions d'acord amb els principis d'objectivitat i neutralitat en la seva actuació, d'igualtat d'accés a les dades i de respecte als drets dels ciutadans i al secret estadístic, i tindrà en compte allò establert a la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública,y lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, respecto de la protección de los datos de carácter personal.