Departament de Recerca

El Departament de Recerca és l'encarregat de programar, dissenyar i realitzar tots els estudis que el CIS du a terme. En la majoria dels casos, aquest departament du a terme totes las tasques pròpies del procés de recerca social empírica mitjançant enquesta:

  • disseny de la mostra
  • elaboració del qüestionari
  • treball de camp
  • codificació
  • tabulació
  • anàlisi de resultats
  • elaboració d'informes

Per a això disposa d'un equip de tècnics i tècniques especialistes en les diferents àrees de treball i amb una xarxa de camp pròpia que inclou tot el territori nacional.

D'acord amb els objectius del Centro de Investigaciones Sociológicas, els estudis que es realitzen, tant per iniciativa pròpia com per requeriment d'altres institucions públiques, es dirigeixen a aconseguir un coneixement cada cop més detallat de la realitat social espanyola, així com dels processos d'evolució i canvi que es produeixen en l'opinió pública respecte a una gran varietat de temes.

A part dels estudis quantitatius, en aquells casos en què es considera necessari per als projectes de recerca del CIS, el Departament de Recerca encarrega a especialistes reconeguts la realització d'estudis qualitatius, així com diverses feines d'anàlisi secundària de dades.

Personal

Nomenament: Diciembre de 2021
arrow_back