arrow_back
 

El CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) és un organisme autònom dependent del Ministeri de la Presidència. La funció principal que el CIS té encomanada és la de contribuir al coneixement científic de la societat espanyola.

El CIS recull les dades necessàries per a la investigació en àmbits molt diversos, des de l'evolució de l'opinió pública a la investigació aplicada. Així, el CIS és el responsable de dur a terme estudis que proporcionin diagnòstics precisos per poder orientar la tasca dels poders públics responsables de les diferents administracions. Aquests estudis es duen a terme a través de convenis de col·laboració o encàrrecs de gestió, quan impliquen la col·laboració d'altres organismes públics o de recerca.

El CIS és conegut principalment per la realització d'enquestes que permeten avançar en el coneixement de la societat espanyola i la seva evolució al llarg del temps. Tanmateix, a part d'aquesta tasca, en desenvolupa altres de fonamentals de suport a la formació i a la recerca en l'àmbit de les ciències socials. En el mateix sentit, el CIS dóna suport i col·labora en iniciatives externes molt diverses, s'integra amb xarxes d'institucions similars nacionals i internacionals i fomenta l'intercanvi i cooperació amb altres organismes de recerca interessats en el món de les enquestes.

El banc de dades del CIS custodia i posa a disposició del públic totes les investigacions realitzades pel CIS. Es por accedir al banc de dades a través d'aquest web o de manera presencial. Totes les dades del CIS són de domini públic.

Les publicacions del CIS -la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) i les diverses col·leccions de llibres- són un canal fonamental per a la difusió d'investigacions que contribueixin al coneixement científic de la societat.

El CIS desenvolupa la seva funció d'anàlisi i coneixement científic de la societat espanyola mitjançant la realització d'enquestes i estudis qualitatius. Aquests estudis es duen a terme, bé a iniciativa del mateix organisme, bé a través d'acords amb institucions públiques o privades sense ànim de lucre.

El CIS també fomenta, mitjançant convenis, l'organització de cursos i seminaris -o la participació en els mateixos- destinats a la formació, l'anàlisi o la difusió de resultats d'investigació, en els àmbits propis de la sociologia i la ciència política.

El CIS té els seus propis programes de formació i de foment de la investigació, així com un departament de publicacions que és part fonamental del treball de difusió de la investigació en les ciències socials a Espanya.