arrow_back
 

Ajudes a la recerca

El CIS convoca anualment ajudes amb la finalitat de  promocionar i estimular la recerca social aplicada en matèries d'interès per a l'organisme. Aquestes ajudes a la recerca estan destinades fonamentalment a l'explotació del seu banc de dades i a la finalització de tesis doctorals en ciència política o sociologia.

La Orden PRE/593/2016 , de 21 de abril aprueba las nuevas bases reguladoras para la concesión de estas ayudas para la investigación.

ÚLTIMA EDICIÓ (2023)

Resum de la convocatòria
Convocatòria

Resolució de la convocatòria

 

Inscripció i matrícula

Seu electrònica Ministeri de la Presidència - Equipo

Seu electrònica Ministeri de la Presidència - Individual o Tesis

Objecte

Projectes originals d’investigació sobre les realitats social i política.

Nombre d'ajudes i quantia

8 ajuts per a l'explotació del Banc de Dades del CIS:
Individual: 6.000 €
Equip investigador: 10 000 €
2 Ajuts per a la finalització de tesis doctorals: 5.000 € cadascuna

 

 

Requisits

 Veure en el article segon de la Resolució de Convocatòria

Documentació necessària

SELECCIONA TU CASO:
ANNEX I - Instància individual (recerca/tesi)
ANEX II - Instància equips d'investigació.

TOTS:
ANEXO III.- Declaració Responsable Cumplimiento Requisitos
ANEXO IV.- Declaració Responsable Subvenció Pública

A MÉS:
Currículum Vitae (máx. 6 fulls)
Documentació acreditativa investigacions realitzades en els últims 5 anys.
Justificant d'estar en possessió de màster, accés al doctorat, DEA, Suficiència investigadora o del títol de doctor (obligatori IP de l'equip. Breu memòria del projecte d'investigació o de tesi (2.500 paraules). Per als ajuts de finalització de tesis doctorals: Justificant del director que s'està en la fase de finalització. Certificat de la Universitat a la qual hagi estat presentada per a la seva lectura.
Per a més informació es recomana revisar apartats 2n i 3r de la Resolució de la Convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds

20 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la Resolució al BOE. Finalització termini: 3de marzo de 2023 inclusivament.

Situació actual

Resolución de la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas por la que se hace pública la adjudicación de subvenciones para formación e investigación en materias de interés para el Organismo para el año 2023.

Secretaria i informació

Per a qualsevol informació addicional, podeu contactar amb el Servei de Foment de la Recerca:

fomento_investigacion@cis.es