arrow_back
 

Registre d'usuari

Ompliu els camps següents per accedir:

 X
X

 

X És necessari l'emplenament d'aquest camp.

Condicions d'utilització:

El grau de fiabilitat i exactitud de la informació obtinguda a partir de les dades per elaboració pròpia de l'usuari és responsabilitat exclusiva seva.

Les dades que es baixaran es troben sotmeses als drets de Copyright del CIS que, sense perjudici de les excepcions en la legislació vigent, no podran ser reproduïdes o transmeses, de manera total o parcialment, en cap forma ni per cap mitjà|medi electrònic, mecànic o de cap altre tipus, no podrà fer-se ús comercial de les dades subministrades, ni cedir-les a tercers per qualssevol procediments de difusió, sense l'autorització expressa i escrita del CIS. A més, l'usuari té l'obligació d'indicar l'origen de les dades quan en faci un ús públic, en qualsevol forma.

De conformitat amb l'establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, les dades d'aquest formulari passaran a formar part d'un fitxer informàtic, responsabilitat del CIS, mantingut amb finalitats exclusivament estadístiques, sobre el qual poden exercitar-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.