arrow_back
 

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL DEL CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas us informa que l'accés i ús de la pàgina web www.cis.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d'ara endavant, conjuntament denominats com el "portal"), així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun dels esmentats serveis o continguts poguessin necessitar de l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la vostra conformitat, us preguem que no feu ús del portal, ja que qualsevol ús que en feu o dels seus serveis i continguts implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El CIS es reserva el dret a realitzar canvis al portal sense previ avís, per tal d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits al portal.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa us convidem a què reviseu aquests termes quan visiteu de nou el portal .

El Centro de Investigaciones Sociológicas no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes en www.cis.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d'aquest web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen al Centro de Investigaciones Sociológicas o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, etc., contingudes al servidor del Centro de Investigaciones Sociológicas.

La informació disponible en aquest lloc web, llevat d'indicació expressa en contrari, és susceptible de reutilització; quedant autoritzada la seva reproducció total o parcial, modificació, distribució i comunicació, per a usos comercials i no comercials, amb subjecció a les següents condicions:

Queda prohibida en qualsevol circumstància la desnaturalització del contingut de la informació.

L'usuari queda obligat a esmentar la font dels documents objecte de la reutilització.

L'usuari queda obligat a esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització.

El Centro de Investigaciones Sociológicas declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considereu que aquest lloc pogués estar violant els vostres drets, us preguem que us poseu en contacte amb el Centro de Investigaciones Sociológicas.

ENLLAÇOS O HIPERENLLAÇOS

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i la del Centro de Investigaciones Sociológicas hauran de tenir en compte el següent:

  1. L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Centro de Investigaciones Sociológicas i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del CIS dels seus continguts o serveis. Per tant, no es declararà ni es donarà a entendre que el CIS ha autoritzat expressament l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web des de la qual s'estableix l'hiperenllaç.
  2. El CIS no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.
  3. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir cap  marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents al CIS, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.
  4. La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

FRAMES

El CIS prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal.

PRIVACITAT

El CIS és l'entitat responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del portal www.cis.es.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el CIS es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

L'usuari podrà exercitar a tota hora els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a la Divisió d'Informació i Tecnologies de la Informació a l'adreça C/Montalbán 8, 28014 MADRID (Espanya) o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a l'adreça anteriorment indicada.

Tindreu la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals que obren als fitxers del CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, sol·licitant-lo per qualsevol mitjà que deixi constància de la vostra seva i de la seva recepció. Per exercir els vostres drets, podreu dirigir-vos per escrit a l'adreça de Divisió d'Informació i Tecnologies de la Informació (Centro de Investigaciones Sociológicas) indicada a l'inici d'aquesta política de privacitat.

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS manté els nivells de protecció de les seves dades personals al REIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que faciliteu al CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS es reserva la facultat de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS anunciarà els esmentats canvis, indicant clarament i amb l'antelació deguda les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, l'acceptació dels esmentats canvis.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, el CIS i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol.