arrow_back
 

Altres normes

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny (BOE 20/6/1985), del Règim Electoral General.
Article 69, Enquestes electorals.

Llei 12/1989, de 9 de maig (BOE 11/5/1989), de la Funció Estadística Pública.
Articles 4, 13, 19 i 21.

Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE 27/11/1992), de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 37, Dret d'accés a arxius i registres.

RDL 1/1996, de 12 d'abril (BOE 22/04/1996)
S'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. Deroga la L 22/1987, d'11 de novembre, de Propietat Intel·lectual (LPI).
Aplicable amb les seves normes de desenvolupament a l'activitat editorial del CIS.

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (BOE 14/12/1999), de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Ordre de 23 de novembre de 2001 (BOE 05/12/2001).
Es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de la Presidència i per Organismes Autònoms adscrits a aquest Ministeri.

Ordre PRE/3651/2004, de 8 de novembre (BOE 09/11/2004).
Es creen i modifiquen els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal gestionats pel Ministeri de la Presidència i per Organismes Autònoms adscrits a aquest Ministeri.

Ordre, de 7 de novembre de 2011, per la qual es declara el rebuig a l'assetjament sexual i a la persecució per raó de sexe i es disposa l'adaptació del protocol d'actuació en relació amb aquestes situacions.

Resolució, de 10 de novembre de 2011, de la Presidència del Centro de Investigaciones Sociológicas, per la qual s'adapta a l'àmbit d'actuació de l'organisme l'aplicació del protocol d'actuació davant de l'assetjament sexual i la persecució per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics que hi estan vinculats, de 20 de juliol de 2011.

Ordre PRE/3188/2008 per la qual es regula l'accés al Banc de Dades del Centre d'Investigacions Sociològiques.