Banc de dades
  • Banc de dades >
  • Imprès de sol·licitud

Imprès de sol·licitud

Imprès de sol·licitud

Empleneu els camps següents i premeu "Validar", obtindreu un formulari amb el pressupost de la vostra petició. Imprimiu-lo, signeu-lo i trameteu-lo, per correu, per fax o per e-mail, a:

Centro de Investigaciones Sociológicas
Departamento de Banco de Datos
c/ Montalbán, 8
28014 Madrid
Adreça electrònica: bancodedatos@cis.es
Tel.: 91 580 76 22 / 17
Fax: 91 580 76 19

ATENCIÓ:

Si voleu sol·licitar preguntes soltes d'un estudi o tabulacions de variables, consulteu-ho abans al nostre servei d'atenció a usuaris. Tel.: 91 580 76 22 / 17.

X Cal emplenar aquest camp per tal que l'imprès pugui ser validat.

Dades del sol·licitant
 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tipus de dades
 

Fitxers de microdades

(Consultar fitxers disponibles gratuïtament a internet)


Núm. d'Estudi
 
                   
 

Distribucions de freqüències marginals unidimensionals (resultats)

Per sol·licitar preguntes soltes, consulteu-ho abans al servei d' atenció a usuaris. Tel. 91 580 76 22 / 17.

(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

Introduïu-hi les preguntes separades mitjançant comes (ex. 12, 56, 34).Núm. d'Estudi Complet Preguntes soltes
 


 

Tabulacions pluridimensionals a mida (encreuament entre dues o més variables)

Per sol·licitar tabulacions consulteu-ho abans al servei d'atenció a usuaris. Tel. 91 580 76 22 / 17.
(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

Introduïu els encreuaments entre variables especificant l'encreuament amb una 'x' i separant diversos encreuaments entre comes. Si vol encreuaments de l'estudi complet especifiqui-ho amb un '*'.
(ex. 12x34, 13x45x23, *x56, *x7x15).Núm. d'Estudi Variables
 
Estudis qualitatius
(Consultar informació disponible gratuïtament a internet)

Núm. d'Estudi
 
                   
 
CD-ROMs

Quantitat Títol
  Estudios postelectorales. Elecciones Generales 1982-1996
  Espacyo. Opiniones y actitudes de los españoles
  Medio ambiente. ISSP, 1993
  Actitudes hacia el trabajo. ISSP, 1997
  Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en Galicia 1981-1997
  Estudios postelectorales. Elecciones Autonómicas en el País Vasco 1984-1998
  Religión II. ISSP, 1998
  Desigualdades sociales II. ISSP, 1999
 
Objecte de la sol·licitud
 
  Investigació/informe/llibre    Tesi/tesina/màster    Projectes/plans/campanyes 
  Treball de curs    Mitjans de comunicació    Conferències/ponències 
  Docència    Altres 
 
Forma de lliurament de la petició
 
 
Tipus de suport
 
 
Forma de pagament
 

NOTA: La petició es lliurarà en rebre el justificant del pagament (es pot enviar per fax).

El/la sol·licitant coneix i accepta:

  • Que les dades sol·licitades es troben sotmeses als drets de Copyright dels organismes productors d'aquests drets. Sense perjudici de les excepcions en la legislació vigent, les dades no podran ser reproduïdes o transmeses, totalment o parcial, en cap manera ni per cap mitjà electrònic, mecànic o d'un altre tipus, i, expressament, el/la sol·licitant s'obliga a no fer ús comercial de les dades subministrades, ni cedir-les a tercers per cap procediment de difusió sense l'autorització expressa i escrita del CIS. En tot cas, el/la sol·licitant reconeix l'obligatorietat d'indicar l'origen de les dades quan en faci un ús públic 'de la manera que sigui.
  • En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, des del Centre d'Investigacions Sociològiques us informem que les vostres dades formaran part de la nostra base de dades de peticions, la finalitat de la qual és el control i l'estadística de les sol•licituds realitzades al servei d'atenció d'usuaris del Departament de Banc de Dades, segons el que estableix l'Ordre del 23 de novembre del 2001, per la qual es regulen els fitxers automatitzats, que contenen dades de caràcter personal gestionades pel Ministeri de la Presidència i els Organismes Autònoms adscrits.
    En aplicació de l'article 6 d'aquesta llei, doneu el vostre consentiment exprés per a l'esmentada finalitat, i en aplicació de l'article 5, se us comunica que si ho voleu, podeu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació o cancel•lació previstos a la Llei, identificant-vos i adreçant un escrit a bancodedatos@cis.es.

< TORNAR